Yhdistyksen säännöt – Allan Kardecin opin ystävät ry 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Allan Kardecin opin ystävät ry, ja sen kotipaikka on Hollola. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on: 
1. Edistää Allan Kardecin koontaman spiritistisen opin eli spiritismin tunnetuksi tulemista sen alkuperäisessä merkityksessään ja edesauttaa aiheesta kiinnostuneiden ihmisten mahdollisuuksia saada siitä tietoa. 
2. Lisätä ihmisten mahdollisuuksia opiskella säännöllisesti yhdessä Allan Kardecin spiritististä oppia, mitä kautta siitä kiinnostuneet saavat syvällisempää näkemystä ja tukea. 
3. Toteuttaa ja tukea Allan Kardecin spiritismin periaatteiden mukaista hyväntekeväisyyden laaja-alaista harjoittamista seuraavaksi lueteltavilla, ja muilla vastaavilla tavoilla: 
     a) Lohdun ja rohkaisun tuominen vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneille. 
     b) Materiaalisen avun tuominen yhdessä harkiten valituille puutteista ja sairauksista
         kärsiville kohteille ihmisen omanarvontuntoa ja omaehtoista riippumattomuutta
         nostattaen. 
     c) Moraalin nostattaminen järjestämällä ihmisten saataville tietoa, joka tukee uskoa
         elämän jatkumiseen, tekojemme vastuullisuuteen sekä Jeesuksen opetuksiin. 
4. Pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnassa vallitseviin mielipiteisiin ja asenteisiin niin, että ihmiset eivät ajautuisi vaikeassakaan elämäntilanteessa tekemään itsemurhaa tai aborttia ja tuoda lohtua niille, jotka kärsivät tällaisten tekojen seurauksista. Tässä ei tukeuduta uskonkappaleisiin tai määräyksiin, vaan tuodaan esimerkein ihmisille loogista tietoa, jonka perusteella ihmisen terve järki ohjaa pitäytymään näistä teoista. 
5. Edesauttaa ihmisen perusolemuksen syvällisempää ymmärtämistä opiskelun, valistuksen sekä
yhteistoiminnan kautta sellaisten yhdistysten, oppilaitosten ja organisaatioiden kanssa, joilla on vastaavia päämääriä tai toimintamuotoja
6. Edistää eri spiritististen yhdistysten ja opiskeluryhmien yhteydenpitoa ja yhteishenkeä sekä spiritismin syvällisempää ymmärtämistä.

Yhdistys kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia ajatussuuntia, joissa kunnioitetaan elämää ja muita ihmisiä. Sen toiminta perustuu Allan Kardecin teoksiin sekä niitä täydentäviin teoksiin (kirjoittajina mm. Francisco Cândido Xavier, Léon Denis ja Divaldo Franco). Toiminnassa tukeudutaan kansainvälisen järjestön (International Spiritist Council) eri maiden edustajien yhteisen harkinnan perusteella laatimaan tukimateriaaliin. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tuottaa spiritistisen opin materiaalia ja teoksia suomen kielelle, aktivoi ja opastaa ihmisiä niiden säännölliseen yhdessä opiskeluun sekä organisoi ja järjestää teoksissa esitettyjen oppien mukaisia tilaisuuksia, tapahtumia ja toimintamuotoja Suomessa. 

Yhdistyksen toiminta perustuu jäsenten haluun auttaa ihmisiä sekä tuonpuoleiseen siirtyneiden ihmisten Henkiä. Yhdistys ei maksa hallitukselle tai jäsenilleen palkkiota heidän työpanoksestaan. Yhdistys on toiminnassaan voittoa tavoittelematon.

 Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa pienimuotoista alan kirjallisuuden ja muun vastaavan aineiston suomen kielelle kääntämistä, myyntiä, kustantamista ja jälleenmyyntiä. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi se kerää jäseniltään jäsenmaksun. 

3. Jäsenet 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jäsen voi halutessaan ilmoittautua kirjallisesti yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen ja säännöllisesti toteutettuun vapaaehtoistyöhön erillisellä yhdistyksen hallituksen hyväksymällä liitteellä. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita liittymismaksua eikä jäsenmaksuja. 

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen jäseniksi pyritään valitsemaan ensisijaisesti niitä yhdistyksen jäseniä, jotka ovat kirjallisesti ilmoittautuneet säännölliseen vapaaehtoistyöhön. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kukin yksin. 

8. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla sekä yhdistyksen nettisivulla julkaistavalla ilmoituksella. 

11. Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
     1. kokouksen avaus 
     2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
         tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
     3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
     4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
     5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
     6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
         hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
     7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
         jäsenmaksujen suuruus 
     8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
     9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
     10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat ja siirretään yhdistyksen hallussa olevat julkaisuoikeudet (kirjallisille materiaaleille, videoille ym.) jollekin suomalaiselle tai kansainväliselle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka tehtävänä on Allan Kardecin spiritismin tunnetuksi tekeminen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.